Breinkennis Helpt organisaties ontwikkelen

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden BreinKennis

Algemene voorwaarden BreinKennis

1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen BreinKennis en opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

2. Grondslag offerte
De offerte van BreinKennis is gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van een opdracht heeft verstrekt.
De omvang van de opdracht wordt bepaald door de in de offerte opgenomen omschrijving van de werkzaamheden. De overeenkomst inzake het uitvoeren van de opdracht komt tot stand doordat de door BreinKennis uitgebrachte offerte door opdrachtgever wordt bevestigd. In de offerte worden de werkzaamheden aangegeven die door BreinKennis uitgevoerd zullen worden. Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht, dan wel afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3. Uitvoering van de opdracht
BreinKennis zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Ter beschikking stellen van informatie
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die BreinKennis nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van BreinKennis betrokken (zullen) zijn.

5. Tarieven en kosten van de opdracht
De door BreinKennis in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn begrepen de reisuren, reis- en verblijfkosten en andere aan opdracht gebonden kosten. 

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Termijn

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. BreinKennis is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2 Voorschot

BreinKennis is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de slot facturering.

6.3 Verzuim van betaling

Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is hij van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft, is deze naast het als dan verschuldigde bedrag, tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.

7. Wijziging van de opdracht cq. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds tot inzicht komen dat de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitgebreid of gewijzigd dient te worden. Indien een overeengekomen wijziging leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

8. Duur van de opdracht
De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in overleg met opdrachtgever in de offerte vermelde termijn, tenzij dit onmogelijk blijkt. Indien overschrijding van de termijn dreigt, heeft BreinKennis de plicht zo spoedig mogelijk met opdrachtgever te overleggen. BreinKennis zal niet door enkel verstrijken van de termijn, zonder ingebrekestelling, in verzuim zijn.

9. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

9.1 Voortijdige beëindiging

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

9.2 Voortijdige beëindiging door opdrachtgever

In het geval dat door de opdrachtgever overgegaan wordt tot voortijdige beëindiging, heeft BreinKennis vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie. Alle tot dan toe gemaakte kosten en uren zullen aan de opdrachtgever in rekening gebracht, met een minimum van 15% van de geoffreerde kosten. Voor de berekening van de gemaakte uren wordt de concrete agendaplanning als uitgangspunt gehanteerd.

9.3 Voortijdige beëindiging door BreinKennis

BreinKennis mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd, of niet mogelijk is. BreinKennis behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht

10. Vertrouwelijkheid
BreinKennis is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. BreinKennis zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

11. Aansprakelijkheid
BreinKennis is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan BreinKennis verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door BreinKennis van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat BreinKennis voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het geoffreerde bedrag over de laatste zes maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade schriftelijk te zijn gemeld bij BreinKennis, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.